ejcc csc csc
Sheet A

k2
Next game “Cherry Stones“ v “Dion VIP“ (MČR 2017/18 – 1.liga – muži - skupina A) 30.9.2017 from 8:30 hour.
Sheet B

k2 k2
Next game “Ledoborci 7“ v “Ledoborci 1“ (MČR 2017/18 – 1.liga – muži - skupina A) 30.9.2017 from 8:30 hour.
Sheet C

k2 k2
Next game “Zbraslav R“ v “PLC GUERERA“ (MČR 2017/18 – 1.liga – muži - skupina A) 30.9.2017 from 8:30 hour.
Sheet D

k2 k2
Next game “Kolibris 5“ v “Dion CÉLINE“ (MČR 2017/18 – 1.liga – muži - skupina A) 30.9.2017 from 8:30 hour.